International Institute for Children's Development Międzynarodowy Instytut Rozwoju Dzieci
About us O nas

Who we are? Kim jesteśmy?


We are a small group of young people who wanted to do something good for others. We believe that we can multiply the good by sharing it with others. Starting this new foundation gives us the opportunities to realize our own ideas rather than compromize with already established ones. Feel free to connect with our founder Justyna to learn more about her projects.

Jesteśmy małą grupą młodych ludzi, którzy chieli zrobić coś dobrego dla innych. Wierzymy, że możemy pomnażać dobro poprzez dzielenie się nim z innymi. Założenie tej fundacji pozwoliło nam realizować nasze pomysły bez oglądania się na zarządy i cele dużych organizacji. Śmiało skontaktuj się z naszą założycielką Justyną jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nas.

KRS: 0000799371 (Jeśli chciałbyś wspomóc nas 1% od podatku, jeszcze nie możemy użyć tego numeru KRS, przejdź do sekcji WSPOMÓŻ)

NIP: 7182152540

REGON: 384132586

pobierz statut: download statute: iichd.pdf


Projects Projekty

Librafrica

Helping the poorest kids to get access to education Pomagamy najbiedniejszym dzieciom uzyskać dostęp do edukacji

Justyna is a missionary and she loves Africa! She also loves children and helping others. Justyna observed that children in poor African countries want to learn, they want to become doctors, engineers, teachers. They want to help their villages and communities to grow. But the problem is the access to a proper education. Justyna wanted to help them and found the way to build a fully equipped library in the middle of African savannah. To learn more please visit Librafrica website or fanpage on facebook.

Justyna jest misjonarką i kocha Afrykę! Kocha także dzieci i pomaganie innym. Justyna zauważyła, że dzieci w biednych krajach afrykańskich chcą się uczyć, chcą zostać lekarzami, inżynierami, nauczycielami. Pragną rozwijać swoje wioski i społeczności. Ale problemem jest dostęp do odpowiedniej edukacji. Justyna postanowiła im pomóc i znalazła sposób na zbudowanie w pełni wyposażonej biblioteki w środku afrykańskiej sawanny. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Librafrica oraz fanpage na facebooku.

Share the light Podziel się światłem

Helping the poorest kids to learn after the sunset Pomagamy najbiedniejszym dzieciom w uzyskaniu dostępu do światła po zmroku, aby mogły się uczyć

During the day, everyone works, and so do children, and when it gets dark (in Tanzania already around 5:00 p.m.), they could learn, read or play,but unfortunately most people do not have access to electricity and therefore light. Some families use kerosene lamps, but they are very expensive and dangerous. Justyna decided collect some money so we could buy solar lamps for these kids! Please visit our website where you can learn more.

W ciągu dnia wszyscy pracują, dzieci też, a gdy się ściemni (w Tanzanii już około 17:00) mogłyby się uczyć, czytać lub bawić, ale niestety większość ludzi nie ma dostępu do prądu, a więc światła. Niektóre rodziny używają lamp naftowych, ale są one bardzo drogie i niebezpieczne. Justyna postanowiła zebrać trochę pieniędzy, żebyśmy mogli kupić lampy solarne dla tych dzieciaków! Zapraszamy do odwiedzenia strony Podziel się światłem gdzie dowiesz się więcej.

Think globally, act locally Myśl globalnie, działaj lokalnie

Helping local communities to learn more about the world and find ways to be more active Pomagamy lokalnym społecznościom poznać świat i zaanagżować się w jego sprawy

Justyna loves people and live events. Given her experience she has a tremendous knowledge about the world, NGOs and humanitarian affairs. Why not to share it with young people who want to connect to the world as volunteers but don't know how to start? If you are interested in workshops please contact Justyna directly.

Justyna kocha ludzi i wydarzenia na żywo. Dzięki swojemu doświadczeniu posiada ogromną wiedzę o świecie, organizacjach pozarządowych i sprawach humanitarnych. Dlaczego nie podzielić się nimi z młodymi ludźmi, którzy chcą połączyć się ze światem jako wolontariusze, ale nie wiedzą, jak zacząć? Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o kontakt bezpośrednio z Justyną.


Competence Kompetencje

Development Rozwój

Doing several development projects in Africa, the founder of the Foundation found that the lack of qualitative education in the rural areas is causing stagnation in growing populations and lack of progress. Children in many African countries believe that education is the key and the future and we do we agree with them. However, we know what kind of education can bring a real change.

Biorąc udział w kilku projektach w Afryce, założycielka fundacji zdała sobie sprawę, że brak odpowiedniej edukacji w obszarach mniej rozwiniętych jest przyczyną stagnacji i zatrzymania rozwoju w środowiskach o wysokim współczynniku demograficznym. Dzieci w wielu krajach Afryki wierzą, że edukacja jest podstawą i kluczem do przyszłości, a my się z tym zgadzamy. Tym samym wiemy, jaki sposób edukacji może przynieść rzeczywiste zmiany a my chcemy im zapewnić dostęp do odpowiednich narzędzi, dzięki którym, poczują się gotowe do podjęcia wyzwania.

LibrAfrica project aims to equalize the development opportunities of children from rural areas in Africa and to improve the quality of their education. Thanks to the access to development tools such as: books, maps, dictionaries, logic, abstract and strategic games, instruments, computers - LibrAfrica strives to increase the level of knowledge, but most importantly reading skills, critical, abstract and creative thinking that in a long perspective will improve the quality of life among the poorest.

Projekt LibrAfrica ma na celu wyrównanie szans dla dzieci z regionów wiejskich w Afryce i poprawę jakości ich edukacji. Dzięki dostępowi do narzędzi takich jak książki, mapy, słowniki, gry logiczne i strategiczne, instrumenty muzyczne, komputery - LibrAfrica dąży do poprawy poziomu wiedzy, ale przede wszystkim poprawy umiejętności czytania, krytycznego i kreatywnego myślenia, które w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy jakości życia najbiedniejszych.

Instead of fish, the LibrAfrica project wants to provide children in Africa with a fishing rod to catch them i.e. tools for independent development of talents and predispositions regardless of the circumstances in which they were born.

Zamiast podawać gotową rybę, projekt LibrAfrica chce zapewnić dzieciom w Afryce wędkę, dzięki której będą mogły nauczyć się własnoręcznie łowić, rozwijając swoje talenty i predyspozycje, niezależnie od okoliczności w których się znalazły.

Migration Migracje

European Guardianship Network

Europejska Sieć Pomocy

The vision of the European Guardianship Network is to create a network that will be an inclusive and supportive environment which will enable members to contribute to the development of safe, effective and consistent ways of delivering high quality, child rights-based, and accessible guardianship services. The Network will be a welcoming and enabling forum for the development of best practice that will put the rights and best interests of separated and unaccompanied children at the heart of its work thus leading to better outcomes for children and the guardianship services who work with them.

Wizją Europejskiej Sieci Pomocy jest tworzenie sieci, która będzie obejmować wzajemnie wspierające się środowiska pozwalające członkom przyczyniać się do rozwoju bezpiecznych, efektywnych i konsekwentnych sposobów dostarczania wysokiej jakości i dostępności usług opieki nad dziećmi. Sieć będzie otwartym forum do rozwoju najlepszych praktyk, dzięki którym prawa i interesy dzieci odseparowanych i bez opieki będą znajdować się w samym centrum ich pracy, co spowoduje osiąganie lepszych wyników przez dzieci i służby opiekuńcze, które z nimi pracują.

The Touchstone project will:

Projekt Touchstone zakłada:

 • develop a network of guardianship authorities and agencies, (local) authorities and international and non-governmental organisations;
 • Rozwój sieci organów opieki i agencji pomocowych, (lokalnych) organów i międzynarodowych agencji pozarządowych;
 • exchange good practices, expertise and other relevant information;
 • Wymiana najlepszych praktyk, ekspertyz i innych ważnych informacji;
 • share ideas and cooperation on common challenges and cross border work;
 • Dzielenie się pomysłami i praca nad wspólnymi wyzwaniami;
 • develop a vision on how to guide unaccompanied children and organise shared sessions to build capacity.
 • Rozwój wizji tego jak poprowadzić dzieci pozostające bez opieki oraz organizacja otwartych sesji w celu rozszerzania zasięgu współpracy.

Our Foundation aims at creating a common mission in Poland in cooperation with other stakeholders. Through the EGN the IICD will serve as a platform for discussion on the situation in the country, ensuring a child-centered and child-rights based holistic approach. Special consideration will therefore be given to participation of unaccompanied children and former unaccompanied children.

Nasz Fundacja ma na celu tworzenie wspólnej misji w Polsce we współpracy z innymi interesariuszami. Poprzez EGN, IICD będzie służyć jako platforma do dyskusji na temat sytuacji w państwie, zapewniając holistyczne podejście skoncentrowane na prawach dziecka. Szczególna uwaga będzie więc poświęcona opuszczonym dzieciom oraz byłym opuszczonym dzieciom.

Sustainable education Zrównoważona edukacja

Holistic development of a human being is needed in order to create a mature individual. Our team wants to provide for children the tools that will help them to establish consciously their identity providing the space for mental, physical, psychological and spiritual growth.

Rozwój holistyczny człowieka jest potrzebny do osiągania jego dojrzałości. Nasz zespół pragnie zapewnić dzieciom narzędzia, które pozwolą świadomie kształtować ich tożsamość poprzez dostarczanie przestrzeni na rozwój mentalny, fizycznym, psychologiczny oraz duchowy.

Through our initiatives we aim to motivate children to multiply their talents, share their happiness with others.

Poprzez nasze inicjatywy, chcemy motywować dzieci do rozwijania i pomnażania talentów oraz dzielenia się swoim szczęściem z innymi.

Our Foundation designs and delivers projects and trainings for children in kindergartens, schools, universities, teachers, parents and all interested in children’s development partners on:

Nasza Fundacja tworzy i dostarcza projekty oraz szkolenia dla dzieci dla przedszkoli, szkół, uniwersytetów, nauczycieli, rodziców i wszystkich partnerów zainteresowanych rozwojem dzieci:

 • teaching science through experiences
 • non-formal education methods and effective study techniques
 • life skills
 • global education
 • human rights
 • environment and conscious consumption
 • civil society
 • communication and auto-presentation skills
 • entrepreneurship and job market
 • programming and IT skills
 • sport and health
 • searching for information on the Internet and the information bubbles
 • cyber crime and security on the Internet
 • Nauczanie nauk ścisłych poprzez eksperymenty
 • Nieformalne metody edukacji i efektywne techniki nauczania
 • Umiejętności życiowe
 • Edukacja globalna
 • Prawa człowieka
 • Środowisko i świadoma konsumpcja
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Komunikacja i umiejętności autoprezentacji
 • Przedsiębiorczość i rynek pracy
 • Programowanie i umiejętności IT
 • Sport i zdrowie
 • Szukanie informacji w internecie
 • Cyberprzestępczość w zagrożenia w internecie
Environment protection Ochrona środowiska

We believe that we can take care of the state of our planet not only by changing ourselves, but also by teaching children, because when they grow up, taking care of the surrounding environment will be a natural habit for them.

Wierzymy, że możemy zadbać o stan naszej planety nie tylko zmieniając siebie, ale również nauczając dzieci, bo gdy dorosną, dbanie o otaczające je środowisko będzie dla nich naturalnym nawykiem.

We believe that we can care for our plant not only by changing ourselves but also by teaching the children, because when they grow up, caring for the environment will be just a natural habit for them.

Fundacja realizuje projekt “Poczuj Chemię z Tą Szansą” dla dzieci w wieku szkolnym. Projekt polega na prowadzeniu warsztatów z zakresu tworzenia naturalnych kosmetyków, świeczek naturalnych, środków chemii gospodarczej, naturalnych ozdób świątecznych itd.

Actions taken are aimed at spreading knowledge about ecology and environmental protection through the use of alternatives to products commercially produced and harmful to the environment and human health. The workshops simultaneously promote a campaign for a healthy lifestyle, encouraging children to choose solutions that do not generate large amounts of plastic and are free of harmful substances that power our planet. The project is designed to convince children that responsibility for the planet begins in their home and consumer awareness of children plays a very important role in society.

Podjęte działania mają na celu szerzenie wiedzy na temat ekologii oraz ochrony środowiska poprzez stosowania alternatywy do produktów komercyjnie produkowanych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka. Warsztaty jednocześnie promują kampanię na rzecz zdrowego stylu życia, zachęcając dzieci by wybierać rozwiązania, które nie generują dużych ilości plastiku oraz są bez szkodliwych substancji, które zasilają naszą planetę. Projekt ma za zadanie przekonać dzieci, że odpowiedzialność za planetę rozpoczyna się w ich domu i świadomość konsumencka dzieci odgrywa bardzo ważną rolę w społeczeństwie.


Contact Kontakt

ul. Krótka 2 Stare Kupiski · 18-400 Łomża, Poland · (+48) 881 657 690 · [email protected]